Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Požární zpráva k projektu rodinného domu

Požární zpráva je součástí projektu domu. V případě samostatného zpracování zajišťujeme se spolupracujícím specialistou za cenu od 3200,-Kč. Informujte se na telefonu - 777 163 465 nebo emailu info@prozi.cz

Ukázka zpracování požární zprávy textové části:

1. Základní údaje :

1.1. Úvod :

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení  novostavby rodinného domu na parcele …………….., katastrální ………….. u. Investor ………………………..

Zpráva je zpracovaná v potřebném rozsahu podle vyhlášky 23 ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany § 15 a jednotlivých platných norem ČSN Požární bezpečnost staveb jako podklad k projednání projektové dokumentace ve stupni projektu pro ohlášení stavby.

 

1.2. Stavební řešení :

Rodinný dům bude jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Zastavěná plocha rodinného domu ……… m2. Konstrukční systém smíšený. Obvodový plášť je zateplen pomocí systému s tepelnou izolací ze samozhášivého polystyrenu tl. 140 mm (třída reakce na oheň nejvýše E  musí být doložena atestem) s povrchovou  úpravou provedenou tenkovrstvou omítkou. Povrchová vrstva vnějšího zateplení při  tomto provedení vykazuje  index šíření plamene po povrchu is hodnotu 0. Při tl. polystyrenu 120 mm se jedná o požárně uzavřenou plochu a odstupové vzdálenosti se od vnějšího zateplení nestanovují.

 

2. Rodinný dům :

2.1. Posouzení dle ČSN 73 0833 :

Budova skupiny OB 1 – rodinný dům s jednou obytnou buňkou a jedním užitným nadzemním podlaží. Konstrukční systém smíšený.

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti rodinného domu I.

 

3.       Stavební konstrukce :

Požadovanápožární odolnost stavebních konstrukcí :

Požární

Úsek

SPB

stěny a stropy požární

nosné konstrukce

požární uzávěry

obvodové stěny

nosné konstrukce střech

RD

I.

15

15

15 DP3

15

15

Skutečnost :

Požární stěny a stropy – se nevyskytují

Nosné konstrukce – zdivo z cihel HELUZ  tl. 240 mm

s oboustrannou omítkou

publikace HELUZ           REI    DP1                                                           180 minut

Požární uzávěry – se nenacházejí

Obvodové stěny – zdivo z cihel HELUZ  tl. 365 mm

s oboustrannou omítkou

publikace HELUZ           REI    DP1                                                           180 minut

Nosné konstrukce střech -  u RD není požadována  u OB1 se zastavěnou

plochou do 200 m2 – ČSN 73 0802 článek 8.7.2 c)

 

4.       Únikové cesty :

V obytné buňce se za postačující považuje šířka únikové cesty 0,9 m a šířka dveří  0,8 m.  Délka únikových cest se neposuzuje.

 

5.       Odstupy :

Posouzení odstupové vzdálenosti od dveří :

délka  =  1,00 m,           výšky  =   2,33 m,        Pv = 45 kg / m2,        p0 =  100 %,

požadovaná odstupová vzdálenost  1,80 m

od dvoukřídlých dveří s prosklením :

délka  =  2,50 m,           výšky  =   2,33 m,       Pv = 45 kg / m2,         p0 =  100 %,

požadovaná odstupová vzdálenost  3,00 m

od oken :

délka  =  1,50 m,           výšky  =   1,50 m,        Pv = 45 kg / m2,          p0 =  100 %,

požadovaná odstupová vzdálenost  1,90 m

Ostatní odstupové vzdálenosti jsou menší.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemek majitele.

 

6.       Technická zařízení :

6.1.    Prostupy :

Veškeré prostupy v jednom požárním úseku.

6.2.    Vytápění :

Rodinný dům bude vytápěn ústředním teplovodním topením z elektro kotle.

6.3.    Elektroinstalace :

Elektroinstalace bude provedena dle stanoveného prostředí vnějších vlivů dle platných předpisů odbornou firmou.

Chránění objektu proti účinkům atmosférické elektriky musí odpovídat   EN 62 305 – 1,2,3,4.

 

7.       Zařízení pro protipožární zásah :

7.1.    Příjezdy a přístupy :

K objektu vede přístupová komunikace a má minimální šířku 3,0 m.

U objektu se nemusí zřídit nástupní plocha.

7.2.    Zásahové cesty :

Vnitřní a vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny.

7.3.    Zásobování požární vodou :

Vnitřní odběrní místa :

ČSN 73 0873 článek 4.4.b 6. – v objektu není víc jak 20 osob,

v objektu nemusí být nástěnný hydrant.

Vnější odběrní místa :

v obci vede veřejný vodovodní řád osazen podzemními hydranty. Maximální vzdálenost od objektu do 200 m.

7.4.    Bezpečnostní zařízení :

Rodinný dům musí být vybaven 1 ks zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu. Zařízení autonomní detekce a signalizace se rozumí – autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604.

V rodinném domě bude osazen přenosný hasící přístroj s hasící schopností nejméně 34 A.

 

8.       Všeobecná část :

8.1.    Seznam použité literatury :

ČSN 73 0802  PBS Nevýrobní objekty (květen 2009)

ČSN 73 0821-ed.2 PBS Požární odolnost konstrukcí (květen 2007)

ČSN 73 0833  PBS Budovy pro bydlení a ubytování (září 2010)

ČSN 73 0873  PBS Zásobování požární vodou (červen 2003)

Dále pak všechny přímo a nepřímo související normy, vyhlášky a nařízení, která řeší problematiku požární ochrany staveb i když nejsou předmětem tohoto výpisu.

 

8.2.    Závěr :

Vyhodnocení rodinného domu v tomto požárně bezpečnostním řešení dokládá, že při dodržení   předložené výkresové dokumentace a požadavků této zprávy bude z hlediska požární ochrany staveb zajištěn bezpečný provoz.

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt