Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Projekt rodinného domu – orientační tepelné výpočty

Ukázky tloušťky zateplení pro součinitele prostupu tepla U (W/m2K) na jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov-část 2: Požadavky pro vnitřní teploty 20 stupňů C. Na základě konzultací v rámci projektu zakomponujeme tloušťky izolací. Do projektů se po dohodě se zákazníkem snažíme zakomponovat parametry tepelných izolací se součinitelem prostupu tepla U v doporučených a lepších vlastnostech.

Po roce 2020 budeme moci stavět pouze stavby vyhovující standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Nevztahují se na ně požadavky jako na pasivní či snad nulové budovy. Budova s téměř nulovou spotřebou energie totiž dosahuje měrné spotřeby tepla na vytápění v rozsahu přibližně od 30 do 70 kWh/m2 za rok v závislosti na geometrii stavby, což řádově odpovídá výstavbě běžných nízkoenergetických domů. Co se týče jednotlivých konstrukcí, tak by se dalo říci, že požadavky na součinitel prostupu tepla U (W/m2K) na jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov by měl mít po roce 2020 lepší vlastnosti o cca 30% oproti minimálním požadavkům na konstrukce do roku 2020.

Schematický řez domu rodinného domu a jednotlivé posuzované konstrukce:

 

s_img1281372419.jpg

 

Podlaha přízemí přilehlá k zemině:

U doporučené U=0,3

U požadované U=0,45 (po roce 2020 x 0,7)

 

Stěna vnější (těžká- cihla):

U doporučené U=0,20

U požadované U=0,30  (po roce 2020 x 0,7)

 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů

U doporučené U=0,16

U požadované U=0,24 (po roce 2020 x 0,7)

Okna a dveře

U doporučené U=1,2

U požadované U=1,5 (po roce 2020 x 0,7)

Vypočtené celkové tloušťky zateplení v jednotlivých konstrukcích:

Skladba A

Podlaha přízemí (U doporučené = 0,3 W/m2K):

1. Polystyrén EPS 100Z tl. 120mm (U=0,29 W/m2K)

- EPS 100 Z 120 mm, λ=0,037 W/mK, cena materiálu po slevě cca 165 Kč/m2

2. Minerální vlna tl. 120mm (U=0,29 W/m2K)

- Deska NOBASIL PTE 2x60mm, λ=0,036 W/mK, cena  materiálu po slevě cca 2x 232= 464Kč/m2

 

 

Podlaha přízemí (U požadované = 0,45 W/m2K). Po roce 2020 je požadavek budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) navýšit tloušťku izolace o cca 30% oproti níže uvedeným hodnotám (U požadované):


1. Polystyrén EPS 100Z tl.80mm (U=0,43 W/m2K)

- EPS 100 Z 80 mm, λ=0,037 W/mK, cena materiálu po slevě cca 128 Kč/m2

2. Minerální vlna tl. 80mm

- Deska NOBASIL PTE 2x40mm, λ=0,036 W/mK, cena materiálu po slevě cca 2x 135= 270Kč/m2


Skladba B

Stěna vnější (U doporučené = 0,20 W/m2K):

1. Cihla Broušená 380 mm + polystyrén EPS 70F tl. 80mm = celková cena materiálu cca 1683 Kč/m2

- Heluz PLUS 38 broušená, λ=0,112 W/mK, cena cca 1223 Kč/m2 cena včetně lepidla- celoplošné lepení
- EPS 70 F, λ=0,039 W/mK, z hlediska možné kondenzace vodní páry se doporučuje min tl. 80mm

2. Cihla Broušená 380 mm + minerální vlna tl. 80mm = celková cena materiálu cca 2023 Kč/m2

- Heluz PLUS 38 broušená, λ=0,112 W/mK,  cena cca 1223 Kč/m2 cena včetně lepidla- celoplošné lepení
- Deska NOBASIL FKD, λ=0,039 W/mK,  z hlediska možné kondenzace vodní páry se doporučuje min tl. 80mm

 

Stěna vnější (U požadované = 0,30 W/m2K).  Po roce 2020 je požadavek budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), tj. navýšit parametr součinitele prostupu tepla (U požadované) o cca 30%:

1. Cihla Broušená 380mm

- Heluz Plus 38 broušená, λ=0,112 W/mK, cena materiálu cca 1223 Kč/m2cena včetně lepidla- celoplošné lepení

poznámka:

U fasády nejsou zakomponovány ceny lepící hmoty, stěrkové hmoty, kotev a finální omítky.

Informace k broušeným cihlám - klikněte

Skladba C

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů (U doporučené=0,16 W/m2K):

1. Izolační vata mezi krokve tl. 180mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 100mm, celková cena materiálu cca 260 Kč/m2

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 180mm, λ=0,49W/mK, cena cca 167 Kč/m2

-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 100mm, λ=0,44W/mK, cena cca 93 Kč/m2Korekce hodnoty λ

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035), λ=0,35 W/mK mezi krokve 100/180mm, osová vzdál. krokve 1000mm korekce na λ=0,49W/mK

-Izolační deska TP 115, λ=0,37 W/mK mezi pomocnou dřevěnou kci, osová vzdál.latí 625mm (upřesněno při realizaci dle předpisů), korekce na λ=0,44W/mK

2. Izolační vata mezi krokve tl. 200mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 80mm, celková cena materiálu cca 259 Kč/m2

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 180mm, λ=0,49W/mK, cena cca 184 Kč/m2
-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 80mm, λ=0,44W/mK, cena cca 75 Kč/m2 Korekce hodnoty λ

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035), λ=0,35 W/mK mezi krokve 100/180mm, osová vzdál. krokve 1000mm korekce na λ=0,49W/mK

-Izolační deska TP 115, λ=0,37 W/mK mezi pomocnou dřevěnou kci, osová vzdál.latí 625mm (upřesněno při realizaci dle předpisů), korekce na λ=0,44W/mK

 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů (U požadované = 0,24 W/m2K) Po roce 2020 je požadavek budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), tj. navýšit tloušťku tepelné izolace oproti níže uvedeným hodnotám (U požadované) o cca 30% (tj. o cca 6 cm).

1. Izolační vata mezi krokve tl. 180mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 40mm, celková cena materiálu cca 213 Kč/m2

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 40mm, λ=0,49W/mK, cena cca 167 Kč/m2
-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 40mm, λ=0,45W/mK, cena cca 46 Kč/m2

 

Pozn.: Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je možné použití antireflexní zábrany - krátké info v poznámkách.

 

Tato příloha je informativní a nenahrazuje tepelně technické posouzení objektu!!!

 

Okna

  • Uw součinitel prostupu tepla celého okna (w - window) W/m²K
  • Uf součinitel prostupu tepla rámu (f - frame)
  • Ug součinitel prostupu tepla skla (g - glass)
Hodnota součinitele tepla porovnávaná s normovou hodnotou je hodnotou prostupu tepla celého oknaUw. Proto by měl výrobce uvádět i tuto hodnotu. Někteří výrobci uvádějí nereálné hodnoty vztažené pouze k zasklení.

 

Eurookna -

Dřevěná eurookna jsou vždy vyrobena z lepeného hranolu, v provedení buď nenapojovaném - fixním nebo napojovaném - cinkovaném. Zasklení izolačním dvojsklem popř. trojsklem.

Součinitel prostupu moderních Eurooken se pohybují okolo 0,8 W/m2K. Např. Slavona, profil SOLID COMFORT SC78, zasklení izolačním trojslem, deklarovaný Uw = 0,82W/m²K.

Plastová okna -

I u plastových oken se vyrábí nespočet profilových skupin s různým typem zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, nebo různým počtem komor.

Např. Sulko PROFI Line, profil Rehau, počet komor 6, zasklení izolačním trojslem,
deklarovaný Ug = 0,7 W/m²K, výpočet Uw na webové stránce výrobce dle rozměrů okna


Ukázka řešení někteých detailů - Klikněte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

Vypočtené hodnoty jsou orientační. V případě nízkoenergetické budovy je nutné dosahovat doporučených a lepších hodnot.

Uvedené ceny jsou orientační ceníkové (ceny jsou bez práce), v rámci projektové dokumentace nabízíme klientům slevy 10-47% na stavební materiály. Slevy jsou závislé na ročním období a typu výrobků. Například u cihel nabízíme slevu min. 32% z ceníkových cen. U zateplovacího systému není uvedena cena komponentů (lepidlo, stěrka, śíťovina, kotvení, povrchová úprava). Příklady celkových (materiál, práce) jsou uvedeny v tabulce v sekci cihlové domy - klikněte

Při výpočtech podkrovních místností je nutné zakomponovat rozteče krokví (při návrhu se počítá s roztečí 1m. Dřevo má o cca 5x horší tepelné vlastnosti než tepelná izolace).

V konstrukcích jsou započítány tepelné izolace, neuvažuje se například s masivní dřevěnou podlahou. U laminátové podlahy, betonové mazaniny jsou tepelně izolační vlastnosti zanedbatelné. Nejsou započítané případné tepelné mosty v konstrukcích, v případě kvalitně vyřešené projektové dokumentace jsou zanedbatelné.

Ve výpočtech u jednotlivých materiálů jsou uvedeny součinitele tepelné  vodivosti λ (W/mK). Čím nižší hodnota je, tím lepší tepelně izolačních vlastností daný materiál dosahuje. U izolace střechy doporučujeme použití kvalitní vaty například TI 135 U (UNIFIT 035) s nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/mK. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je možné použití antireflexní parotěsné fólie (v případě, že je tvořena vzduchovou mezerou k sádrokartonové konstrukci). Parotěsná antireflexní zábrana pak nahrazuje cca 2-4 cm tepelné izolace podle typu použití. V případě izolace podlahy a fasády je na zvážení. U polystyrénu dosahujeme nižších cen. Tepelně izolační vlastnosti jsou cca podobné. Nevýhodou polystyrénu je zhoršená prodyšnost pro vodní páry, horší požární vlastnosti (platí zejména pro fasády). Výhodou polystyrénu je lepší zpracovatelnost a vyšší pevnost v tahu. U fasádních prodyšných vat, v případě, že se vodní pára a voda dostane dovnitř vlastní stěny může pak bez překážek projít stěnou směrem ven (za předpokladu použití prodyšných omítek) a nebude se v ní hromadit. U rekonstrukcí a dřevostaveb doporučujeme použití fasádních vat. V případě novostavby za předpokladu vyschlé stavby je možné i použití polystyrénu. Vodní pára se pak v konstrukci tvoří pouze v případě poklesu pod rosný bod.

Pro celkovou energetickou náročnost budovy je potřeba krom vlastností obálky budovy brát zejména tyto aspekty:

-tvar domu

-orientace vůči světovým stranám

-způsoby vytápění

-způsob ohřevu teplé užitkové vody

-způsob větrání

-způsob osvětlení

 

Bližší informace možno poskytnout v kanceláři, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz

Klikněte na další informace :

zateplování konstrukcí

ceny energií - modelové výpočty

nízkoenergetické projekty

dotace - zelená úsporám

cihlové domy návrhy a porovnávací výpočty

broušené cihly

tepelné mosty - informace

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2021(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt