Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Radonový průzkum - ukázka

(radonový průzkum pozemku v místě stavby je důležitým podkladem pro vyprojektování protiradonové ochrany. Kompletní dodávku (cesta na pozemek, měření a vyhodnocení) zajišťuje spolupracující specialista s oprávněním za cenu cca 4600,-Kč (podle vzdálenosti). Informujte se na telefonu - 777 163 465 nebo emailu info@prozi.cz)

Ukázka vyhodnocení radonového průzkumu:

evidenční číslo: xx

stanovení radonového indexu stavebního pozemku podle  § 94 vyhlášky č. 307/2002 Sb. v posledním znění

Určení posudku:

Radonový index stavebního pozemku je stanovován dle přílohy č. 11 Vyhlášky č. 307/2002 Sb.

Posudek obsahuje náležitosti potřebné pro:

  1. Umísťování staveb s pobytovým prostorem a přístaveb s pobytovým prostorem a pro rozhodování

o způsobu provedení izolací stavby proti pronikání radonu z podloží

  1. Aplikaci ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží [4]

 

Parcela číslo:

 

xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Katastrální území:

 

Xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Okres:

 

xxxxxxxxxxxxx

 

Investor:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Měřeno dne:

 

xxxxx. 2012

 

Zpracováno dne:

 

xxxxxxxx. 2012

 

 

Radonový index hodnocené plochy je kombinace hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a propustnosti základové půdy pro plyny.

Kategorie propustnosti dle ČSN 73 1001

 

s t ř e d n í

Součinitel bezpečnosti dle ČSN 73 0601

 

4,3

Třetí kvartil objemové aktivity radonu

ca =

27,0 kBq.m-3

(koncetrace dle Čsn 73 0601)

 

 

R A D O N O V Ý   I N D E X:                        S T Ř E D N Í

Rozhodnutí o udělení zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany bylo uděleno SÚJB pod č.j. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s platností do xxxxxxxxxx. 2019.

Povolení k  měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku pro účely podle § 6 odst. 4 a 5 zákona bylo uděleno SÚJB pod č.j. 31085/2007 s platností na dobu neurčitou.

Metodika průzkumu

Měřeno bylo před výstavbou nepodsklepeného RD. Jako podklad byl předán plán pozemku se zakreslením projektovaného objektu, který byl v terénu vytyčen investorem. Objemová aktivita radonu vzorků půdního vzduchu, odebíraných v budoucí zastavěné ploše  z hloubky 0,8 m dutou tyčí s volným hrotem do velkoobjemové injekční stříkačky a přenesených do vakuovaných Lucasových komor byla  proměřena  scintilační  metodou  přístrojem RADEM VK mini, výrobní číslo 2/2001, ověřeném v  Autorizovaném metrologickém středisku pro měřidla objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu, Příbram - Kamenná. Ověřovací list číslo 4194 byl vystaven v dubnu 2011 s platností 2 roky. Rozsah měření je v souladu s platnou metodikou. Při rozloze 800 m2a menší je měřeno v 15 bodech. Měřená plocha je rovinná. Pro odběr vzorků pokryvu pro posouzení plynopropustnosti  je používáno ruční vrtací zařízení firmy Eijkelkamp. Během odběru vzorků nebyly extrémní klimatické podmínky, které by mohly ovlivnit kvalitu měření - bylo jasno, teplota 29 oC, slabý vítr.

Situační plánek s vyznačením měřených bodů a dokumentovaných sond  (M 1 : 500)

Výsledky měření

Stanovení propustnosti základové půdy:

Pro posouzení propustnosti základové půdy byly dokumentovány dvě ručně vrtané sondy a byl proveden popis pokryvu s klasifikací zemin.

Sonda 1 = Sonda 2

0,0 - 0,8 m  světle hnědá vyschlá silně písčitá hlína F 3, konzistence pevná

0,8 - 1,0 m  hnědý suchý hlinitý písek S 4, konzistence pevná

Na základě popisu vzorků půdního profilu ( pro posouzení se bere nejvyšší zjištěná propustnost) a subjektivního zhodnocení odporu sání při odběru půdního vzduchu  (ve všech odběrových bodech byl zaznamenán střední odpor sání) je pokryv zařazen do kategorie střední propustnosti.

Regionální geologické hodnocení: podloží lokality tvoří amfibol-biotický granodiorit (sázavský typ) paleozoického tělesa středočeského plutonu [6].

Stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu:

Počet měřených bodů:

 

15

 

Objemové aktivity radonu:

 

 

 

 

Minimální

 

Ca min

=

17,1

kBq.m-3

 

Maximální

 

Ca max

=

36,5

kBq.m-3

 

Medián

 

m Ca

=

23,9

kBq.m-3

 

Průměrná

 

ØCa

=

24,6

kBq.m-3

 

třetí kvartil  (koncetrace dle čsn 730601)

 

Ca75

=

27,0

kBq.m-3

 

Tabulka měřených bodů s hloubkami odběru h a hodnotami OAR v půdním vzduchu:

 

Bod

číslo

 

 

h

[m]

 

OAR

[kBq.m-3]

 

 

Bod

číslo

 

h

[m]

 

OAR

[kBq.m-3]

 

Bod

číslo

 

h

[m]

 

OAR

[kBq.m-3]

 

1

 

0,8

 

25,0

 

6

 

0,8

 

27,0

 

11

 

0,8

 

23,9

 

2

 

0,8

 

22,7

 

7

 

0,8

 

19,6

 

12

 

0,8

 

25,2

 

3

 

0,8

 

36,5

 

8

 

0,8

 

15,3

 

13

 

0,8

 

17,1

 

4

 

0,8

 

35,0

 

9

 

0,8

 

21,8

 

14

 

0,8

 

27,5

 

5

 

0,8

 

23,4

 

10

 

0,8

 

20,3

 

15

 

0,8

 

28,9

Stanovení radonového indexu stavebního pozemku

Radonový index je kombinací třetího kvartilu souboru hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a propustnosti základových půd na zkoumané ploše (viz tabulka).

Radonový index

stavebního  pozemku

 

Třetí kvartil objemové aktivity radonu  [kBq.m-3]

v půdním vzduchu při propustnosti půdy

Nízké

střední

vysoké

nízký

<30

<20

<10

střední

30 – 100

20 - 70

10 - 30

vysoký

>100

>70

>30

Stavební pozemek na parcele k.č. xxxxxxxx v k.ú. xxxxxxxxxxxxx má podle výsledků měření stanoven střední radonový index.

Podle § 6 odst. 4 zákona č.18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon) musí být stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi na pozemku s vyšším než nízkým radonový indexem preventivně chráněny proti pronikání radonu z geologického podloží.

V případě středního radonového indexu se považuje za dostatečné protiradonové opatření provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsnými prostupy.

Použité podklady:

[1] Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.

[2] Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB březen 2004

[3] Metodiky měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách, na stavebních pozemcích, ve stavebních materiálech a vodě, SÚJB 1998

+ Dodatek k doporučení z 22. července 2002

[4] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží

[5] ČSN 73 1001 Zakládání staveb-základová půda pod plošnými základy

[6] Geologická mapa ČR

Nahoru

 
 

2001-2024(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt