Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Nová zelená úsporám - informace k získání dotace

Obraťte se na naši projekční kancelář a mi Vám poskytneme odborné informace pro získání dotace.  .Informujte se na telefonu - 777 163 465 nebo emailu info@prozi.cz.

 

Rodinné domy – zateplení (oblast A)

V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či
vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou
součástí stavební konstrukce.
Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast
podpory A dělí na tři hlavní podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou žádat pouze
památkově chráněné budovy.

4.1.1 Výše podpory pro oblast A

a) Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti
podpory A, je omezena na 650 000 Kč za dobu trvání programu.
b) Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory na jednotlivé konstrukce
obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení. Jednotkovou výši
podpory stanovuje tabulka 2. Nárok na podporu nevzniká, pokud žadatel pro daný typ konstrukce,
či její významnou část, nedoloží přímé realizační výdaje na provedení opatření.

Tabulka 2 – Výše podpory v oblasti A – zateplení

Typ konstrukce Podporovaná opatření

[Kč/m
2]
Dílčí
[Kč/m
2]
Základ
[Kč/m
2]
komplex
[Kč/m
2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním
prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce
k nevytápěným prostorům a k sousední budově
600 800 1000
Výplně otvorů 2 200 3 000 3 800
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 300


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné domy – novostavba (oblast B)

 • V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou
  energetickou náročností. Podpora v oblasti B se neposkytuje na stavby určené pro rodinnou rekreaci,
  a to ani v případech, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo
  evidenční.
  Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na tři podoblasti podpory.
  4.2.1 Výše podpory pro oblast B
  Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům.
  Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 4.


Tabulka 4 – Výše podpory v oblasti B


Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/dům]
Základ Dům s nízkou energetickou náročností 200 000
Pasiv Dům s velmi nízkou energetickou náročností 350 000
Pasiv+ Dům s velmi nízkou energetickou náročností
s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
500 000

Požadované parametry v oblasti B:

 

 

Sledovaný parametr

Označení [jednotky]

Základ

Pasiv

Pasiv+

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 20

≤ 15

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

EpN,A
[kWh.m-2.rok1]

≤ 0,8Er

(klas. třída A)2

≤ 0,8Er

(klas. třída A)2

≤ 0,6 Er

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy

U
[W.m-2.K-1]

≤ 0,6 Un20

≤ 0,6 Un20

≤ 0,6 Un20

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem
[W.m-2.K-1]

B

A

A

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

n50
[1.h-1]

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období

θai,max
[°C]

≤ 27 °C

≤ 27 °C

≤ 27 °C

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

ano

ano

ano

 

b) Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z jiných oblastí podpory, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.

c) Žadatelem o podporu na výstavbu rodinného domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním vlastníkem rodinného domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil, a to při splnění všech ostatních podmínek programu. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou případy podpory nákupu nového rodinného domu, pro které jsou stanoveny specifické podmínky v čl. 4.2.3.

d) Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.

e) Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.

f) Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, případně spalovací zdroje, které nemají zajištěn nezávislý přívod spalovacího vzduchu, se pro potřeby programu nepovažují za zdroj tepla na vytápění.

g) V případě, že je součástí projektu stavby garáž, musí být v projektové dokumentaci a energetickém hodnocení navržena jako nevytápěný prostor.

h) Větrací systém musí zajišťovat větrání venkovním vzduchem všech obytných místností a dalších místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v obytné zóně domu.

i) Podmínky pro danou podoblast podpory musí být splněny nejpozději v okamžiku zápisu nabyvatele do katastru nemovitostí.

j) Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie platné po 1. 1. 2022. Současně musí být dosaženo minimálně o 20 % nižší hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů, než je požadavek výše uvedené vyhlášky.

k) V případě výstavby nového rodinného domu ve zvláště chráněném území a pokud není vyloučen jeho významný vliv na toto zvláště chráněné území, je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny.

l) Podporu v této oblasti podpory lze poskytnout každému žadateli pouze jednou za dobu trvání programu.m) Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

m) Žadatelem může být pouze fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele rodinného domu, která dům zakoupila od prvního vlastníka rodinného domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od data dokončení stavby uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí.

n) Podporu nelze poskytnout v případě rodinného domu, na který již byla v rámci programu poskytnuta podpora na jeho výstavbu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rodinné domy – zdroje energie (oblast C)

V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených rodinných
domech a v budovách definovaných v kap. 2.2, písm. b). Nejsou podporována opatření, která byla
uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo opatření, která
byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po řádném dokončení
rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.


Pokud podmínky pro konkrétní podoblast podpory nestanoví jinak, nelze podporu v této oblasti čerpat
na budovy, které byly podpořeny v oblasti podpory B (včetně podpory z programů Nová zelená úsporám
2013 a Nová zelená úsporám s příjmem žádostí v letech 2014-2021).
Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu
zásobování tepelnou energií (dále jen „ÚSZTE“) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (dále jen
„SZTE“), která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud
nedojde ke zhoršení její celkové průměrné roční účinnosti.


4.3.1 Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA


Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou
přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní
zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
- kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za některý ze zdrojů dle tabulky 6,
žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být
kladně vyřízeny),
- kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky 6,
- lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za
některý ze zdrojů dle tabulky 6,
- elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

4.3.1.1 Výše podpory pro podoblasti C.1
Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný zdroj.
Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 6.

Tabulka 6 – Výše podpory v podoblasti C.1

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření – typy zdrojů Jednotková výše
podpory [Kč]
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel
na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
80 000
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
a celosezónním zásobníkem pelet
100 000
Kamna-bio Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou
paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné
30 000
Kamna-bio+ Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou
paliva a teplovodním výměníkem
45 000

TČ-vytápění Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000
TČ-vytápění+ Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
s přípravou teplé vody
100 000
TČ+FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
s přípravou teplé vody připojené k FV systému
140 000
TČ-vzduch Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000
Kotel-plyn Plynový kondenzační kotel 35 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000

4.3.1.2 Podmínky pro podoblast C.1


a) Podpora opatření TČ+FV je určena pro systémy kombinující tepelné čerpadlo a stávající či nový
fotovoltaický systém, který splňuje stejné požadavky na instalaci jako fotovoltaické systémy
podporující efektivní využívání tepelného čerpadla, uvedené v kapitole 4.3.3.2, písm. k), a to včetně
objemu a způsobu ohřevu akumulačních nádrží, řízení výkonu tepelného čerpadla a regulace.
b) Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění požadavků na instalované
zdroje dle tabulky 7.

4.3.2 Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY


Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství
a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

- solární ohřev vody,
- využití tepelného čerpadla pro ohřev vody.
O podporu nelze žádat, pokud již byla na stejný objekt poskytnuta nebo je poskytována:
- podpora ve stejné podoblasti C.2,
- podpora na tepelné čerpadlo s ohřevem vody,
- podpora na jiný solární systém s ohřevem vody, včetně fotovoltaických s využitím přebytků
výroby el. energie na ohřev vody,
- VZT jednotku se zpětným získáváním tepla s využitím tepelného čerpadla, s ohřevem vody.

 

4.3.2.1 Výše podpory pro podoblasti C.2


Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 8.

Tabulka 8 – Výše podpory v podoblasti C.2

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč]
SOL Solární termický ohřev vody 45 000
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 45 000
TČ-V Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000

4.3.2.2 Podmínky pro solární systém pro ohřev vody

 


a) Podporované solární termické systémy musí být sestaveny pouze z kolektorů splňujících minimální
hodnotu účinnosti η
sk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při
výrobě elektřiny a tepelné energie.
b) Podporované fotovoltaické systémy musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních
rozvodů propojených s distribuční soustavou. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci
systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.
c) Jako využitelný zisk lze započítat pouze energii dodanou do systému ohřevu teplé vody a vytápění.
Nelze započítat energii využitou mimo budovu.
d) Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení parametrů uvedených v tabulce 9.

Tabulka 9 – Požadované parametry v podoblastech podpory C.2 - SOL a C.2 - FV

 

Sledovaný parametr Označení
[Jednotky]
SOL a FV SOL+
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 1 400 ≥ 2 500
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku
tepla vztažený k celkové ploše apertury /
instalovanému výkonu fotovoltaického systému
[l.m-2] / [l.kWp-1] 45 / 80 45

4.3.2.3 Podmínky pro využití tepelného čerpadla pro ohřev vody - C.2 - TČ

a) Není podporována instalace tepelných čerpadel využívající odváděný vzduch z vytápěné části domu,
ve které je instalován jiný systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
b) Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která:
- splňují požadavky platné na ekodesign dle nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů nebo nařízení Komise (EU)
č. 814/2013.
- splňují požadavky pro třídu energetické účinnosti A+ pro zatěžovací profil L nebo vyšší
a průměrné klimatické podmínky dle Nařízení komise (EU) 812/2013.

4.3.3 Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními
rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním
využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato
budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.
Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům
není připojen k distribuční soustavě.
Pro ověření splnění zásad 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) může žadatel využít výpočetní nástroj,
který je k dispozici na webových stránkách programu. Nástroj mu poskytne odhad úspor a ekonomické
návratnosti pro optimalizaci návrhu.

 

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému,
které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD. Jednotkovou výši podpory stanovuje
tabulka 10.

 

Tabulka 10 – Výše podpory pro podoblast C.3

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]

 

Minimální instalace o výkonu 2 kWp

40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle
definice v kap. 12)
60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného
čerpadla
100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

4.3.3.2 Podmínky pro podoblast C.3


a) Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.
b) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy
stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.
c) Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 95 % (Euro účinnost). Měniče a nabíječe
připojené přímo k fotovoltaickým panelům musí být navíc vybaveny technologií pro sledování bodu
maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U hybridních měničů, se připouští
minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).
d) Navrhované měniče musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví
kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro výrobní moduly typu
„A“ a požadavkům normy EN 50549-1:2019 (požadavky na paralelně připojené výrobny
s distribučními sítěmi).
e) V případě, kdy jsou použity samostatné měniče pro připojení FV modulů a pro připojení
akumulátorových baterií, musí výše uvedené požadavky na účinnost splňovat každý z nich.
f) Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích
podmínkách STC
6 je:
- 18 % pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků,
- 12 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků,
- bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory
(např. trubicové).
g) Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná
výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů) stanovená při vybíjení konstantním proudem
po dobu 10 hodin nebo kratší.

h) V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita
stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného
instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních),
Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.
i) Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě
rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její
údržbu.
j) Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující
podmínky:
- tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
- v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev
teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným
čerpadlem.
- regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu
elektrického proudu do objektu a přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a el. topných těles
či elektrokotle tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny. Algoritmus regulačního
systému musí preferovat využití tepelného čerpadla pro ohřev vody před přímým el. ohřevem.
- podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje
(podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TČ-FV.

4.3.4 Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním
tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
- centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
- decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

4.3.4.1 Výše podpory pro podoblast C.4

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/dům]
VZT-C Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním
tepla
100 000
VZT-D Decentrální systém řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla
75 000

 

4.3.4.2 Podmínky pro podoblast C.4


a) Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat řízené větrání všech obytných
místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v řešených bytových
jednotkách. V případě více bytových jednotek je podpora poskytována pouze jednou na rodinný
dům.
b) Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 % (deklarovaná účinnost VZT jednotky
při návrhovém průtoku vzduchu, stanovená dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8).
c) V případě jednotek, u nichž je ke zpětnému získávání tepla využíváno pouze tepelné čerpadlo
(jednotky bez výměníku pro zpětné získávání tepla, tzv. “aktivní rekuperace”), jsou podporovány
pouze systémy využívající získané teplo k ohřevu teplé vody.
d) Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy
n
50 ≤ 2,5 [h-1].
e) Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n
50 musí být doloženo protokolem
o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu s metodickým pokynem k upřesnění
pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.

 

4.3.5 Podoblast podpory C.5 - VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY


Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně
jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
- centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody,
- decentrální systémy pro využití tepla z odpadní vody.

4.3.5.1 Výše podpory pro podoblast C.5

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč]
Předehřev-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000
Předehřev-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč / odběrné
místo (max. 15 000 Kč)

 

4.3.5.2 Podmínky pro využití tepla z odpadní vody

a) Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.
b) V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem
deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 40 %. Tato podmínka se považuje za

splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná
účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:
- objemový průtok min. 8 litrů/minutu,
- teplota studené vody min. 8 °C,
- teplota okolí v rozsahu 18–25 °C,
- teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.
c) Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost, toto opatření je podporováno výhradně
v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením.

 

4.4 Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení
dopadů změny klimatu.

 

4.4.1 Podoblast podpory D.1 – INSTALACE STÍNICÍ TECHNIKY


Podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení.
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí
techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné
zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.


4.4.1.1 Výše podpory pro podoblasti D.1

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy stíněné výplně otvoru na
obálce budovy, na kterém bude instalován příslušný stínicí systém. Jednotkovou výši podpory stanovuje
tabulka 13.
V případě, že je u stejné výplně otvoru navrženo více podporovaných opatření stínicí techniky, výše
podpory se nesčítá.


Tabulka 13 – Výše podpory v podoblasti D.1

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/m
2]
Manuál Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby 1 000
IQ Systém stínicí techniky s inteligentním motorickým řízením
dle definice uvedené v kapitole 12.
1 500

 

4.4.3 Podoblast D.3 – DEŠŤOVKA

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových
a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou
a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako
užitkové vody.
Podporu lze čerpat také na rodinné domy ve výstavbě s výjimkou podoblasti D.3 – Zálivka. V takovém
případě však bude podpora poskytnuta až po dokončení stavby a jejím řádném schválení k užívání.
Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný rodinný dům pouze jednou za dobu trvání
programu.

4.4.3.1 Výše podpory pro podoblasti D.3

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém
a součinem jednotkové výše podpory na m
3 objemu nádrže. Jednotkové a maximální výši podpory
stanovuje tabulka 15.

Tabulka 15 – Výše podpory v oblasti podpory D – Dešťovka

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové
vody pro zálivku zahrady.
20 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu
žádost je omezena na 55 000 Kč.
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové
vody jako vody užitkové a případně také
pro zálivku.
30 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu
žádost je omezena na 65 000 Kč.
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné odpadní vody
jako vody užitkové, případně také pro
zálivku zahrady.
60 000

 

 

4.4.3.3 Podmínky pro využívání dešťové a odpadní vody jako užitkové

a) Podporovaná technická řešení:
- systémy pro akumulaci a čištění odpadních vod z umyvadel, van, sprch či dřezů neobsahujících
fekálie a moč (tzv. šedé vody ve smyslu EN 12056),
- systémy pro akumulaci a dočištění již prvotně vyčištěné odpadní vody odtékající ze zařízení pro
čištění odpadní vody (např. z domovní čistírny odpadních vod),
- současně s výše uvedenými variantami lze navrhnout využití zachycené dešťové vody. Pro její
využití a akumulaci platí podmínky uvedené v bodě 4.4.3.2.
b) Musí být dodrženy požadavky dle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod připojený na
vodovod pro veřejnou potřebu se nesmí přímo spojovat s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

Oddílné vnitřní vodovody různých druhů vod (např. vody pitné a vody srážkové/vyčištěné odpadní)
se nesmí vzájemně přímo spojovat.
c) V případě stávajících rodinných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná
přímo v obytné části domu (tj. mimo sklepní prostory, prádelny, sauny, technické místnosti, kotelny,
dílny, garáže apod.). V případě novostaveb rodinných domů musí být na systém připojeny všechny
toalety v obytné části domu.
d) Dojde-li ke smíšení vyčištěné odpadní vody a srážkové vody, je na ni nutné pohlížet jako na vodu
odpadní.
e) Projekt musí být navržen tak, aby byla eliminována či významně redukována případná zdravotní
rizika při nakládání s vyčištěnou odpadní vodou (filtrace, úprava a hygienizace akumulované
odpadní vody).
f) Minimální dostupný objem pro akumulaci vyčištěné odpadní vody je navržen dle předpokládaného
množství produkovaných odpadních vod se zohledněním dalších aspektů, např. koeficientem
filtrace.


Zdroj: Nová zelená úsporám

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, telefon – 777 163 465, email – info@prozi.cz.

Klikněte na další informace:

tepelné izolace

ceny energií - modelové výpočty

nízkoenergetické projekty

cihlové domy a porovnávací výpočty

broušené cihly

tepelné mosty - informace

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2023(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Realizace|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt