Individuální a typové projekty domů od našeho vzniku roku 2001

Projekt rodinného domu – orientační tepelné výpočty 

Ukázky tloušťky zateplení pro součinitele prostupu tepla U (W/m2K) na jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov-část 2: Požadavky pro vnitřní teploty 20 stupňů C. Na základě konzultací v rámci individuálního projektu zakomponujeme tloušťky izolací. 

Schematický řez domu rodinného domu a jednotlivé posuzované konstrukce:

 

 s_img1281372419.jpg

   

Podlaha přízemí přilehlá k zemině:

U doporučené U=0,3

U požadované U=0,45

 

Stěna vnější (těžká- cihla):

U doporučené U=0,20

U požadované U=0,30

 

 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů

U doporučené U=0,16

U požadované U=0,24 

 

Okna a dveře

U doporučené U=1,2

U požadované U=1,5 

Vypočtené celkové tloušťky zateplení v jednotlivých konstrukcích:

 

       Skladba A

         Podlaha přízemí (U doporučené = 0,3 W/m2K):

1.       Polystyrén EPS 100Z tl. 120mm (U=0,29 W/m2K)

- EPS 100 Z 120 mm, λ=0,037 W/mK, ceníková cena cca 208 Kč/m2(6.7.2010)   
 

2.       Minerální vlna tl. 120mm (U=0,29 W/m2K)

- Deska NOBASIL PTE 2x60mm, λ=0,036 W/mK, ceníková cena 2x 306= 612Kč/m2(6.7.2010) http://www.knaufinsulation.cz 
 
  
Podlaha přízemí (U požadované = 0,45 W/m2K):

1.       Polystyrén EPS 100Z tl.80mm (U=0,43 W/m2K)

- EPS 100 Z 80 mm, λ=0,037 W/mK, ceníková cena cca 138 Kč/m2(6.7.2010)   
 

2.       Minerální vlna tl. 80mm (U=0,42 W/m2K)

- Deska NOBASIL PTE 2x40mm, λ=0,036 W/mK, ceníková cena 2x 204= 408Kč/m2(6.7.2010) http://www.knaufinsulation.cz 
  

   Skladba  B 

              Stěna vnější (U doporučené = 0,20 W/m2K):

1.       Cihla Broušená 365 mm + polystyrén EPS 70F tl. 80mm = celková cena 917 Kč/m2

- Heluz PLUS 36,5 broušená, λ=0,125 W/mK, ceníková cena 813 Kč/m2(6.7.2010) cena včetně lepidla- celoplošné lepení  
 
- EPS 70 F, λ=0,039 W/mK, z hlediska možné kondenzace vodní páry se doporučuje min tl. 80mm, ceníková cena cca 104 Kč/m2(6.7.2010) 

 

2.       Cihla Broušená 365 mm + minerální vlna tl. 80mm = celková cena 1181 Kč/m2

- Heluz PLUS 36,5 broušená, λ=0,125 W/mK, ceníková cena 813 Kč/m2(6.7.2010) cena včetně lepidla- celoplošné lepení  
 
-  Deska NOBASIL FKD, λ=0,039 W/mK,  z hlediska možné kondenzace vodní páry se doporučuje min tl. 80mm, ceníková cena 368 Kč/m2(6.7.2010) 

 

            Stěna vnější (U požadované = 0,30 W/m2K):

1.       Cihla Broušená 380mm SI

- Heluz STI 38 broušená, λ=0,125 W/mK, ceníková cena 813 Kč/m2(6.7.2010) cena včetně lepidla- celoplošné lepení  

poznámka: 

U fasády nejsou zakomponovány ceny lepící hmoty, stěrkové hmoty, kotev a finální omítky.

 Informace k broušeným cihlám - klikněte

             Skladba  C 

             Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů (U doporučené=0,16 W/m2K):

1.       Izolační vata mezi krokve tl. 180mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 100mm, celková cena 525 Kč/m2(6.7.2010)

               -Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 180mm, λ=0,49W/mK, ceníková cena 360 Kč/m2(6.7.2010) 

-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 100mm, λ=0,44W/mK, ceníková cena 165 Kč/m2(6.7.2010) Korekce hodnoty λ  

               -Izolační vata TI 135 U (Unifit 035), λ=0,35 W/mK mezi krokve 100/180mm, osová vzdál. krokve 1000mm korekce na λ=0,49W/mK 

-Izolační deska TP 115, λ=0,37 W/mK mezi pomocnou dřevěnou kci, osová vzdál.latí 625mm (upřesněno při realizaci dle předpisů), korekce na λ=0,44W/mK 

 

2.       Izolační vata mezi krokve tl. 200mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 80mm, celková cena 492 Kč/m2(6.7.2010)

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 180mm, λ=0,49W/mK, ceníková cena 360 Kč/m2(6.7.2010)
-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 80mm, λ=0,44W/mK, ceníková cena 132 Kč/m2(6.7.2010) Korekce hodnoty λ

               -Izolační vata TI 135 U (Unifit 035), λ=0,35 W/mK mezi krokve 100/180mm, osová vzdál. krokve 1000mm korekce na λ=0,49W/mK

-Izolační deska TP 115, λ=0,37 W/mK mezi pomocnou dřevěnou kci, osová vzdál.latí 625mm (upřesněno při realizaci dle předpisů), korekce na λ=0,44W/mK 

 

            Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 stupňů (U požadované = 0,24 W/m2K):

1.       Izolační vata mezi krokve tl. 180mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. 40mm, celková cena 426 Kč/m2(6.7.2010)

-Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) mezi krokve, tl. 40mm, λ=0,49W/mK,  ceníková cena 360 Kč/m2(6.7.2010)
-Izolační vata TP 115 pod krokve mezi pomocnou dřevěnou konstrukci, tl. 40mm, λ=0,45W/mK, ceníková cena 66 Kč/m2(6.7.2010)

 

Pozn.: Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je možné použití antireflexní zábrany - krátké info v poznámkách.

 

  Tato příloha je informativní a nenahrazuje tepelně technické posouzení objektu!!!

 

 Okna

  • Uw součinitel prostupu tepla celého okna (w - window) W/m²K
  • Uf součinitel prostupu tepla rámu (f - frame)
  • Ug součinitel prostupu tepla skla (g - glass)
Hodnota součinitele tepla porovnávaná s normovou hodnotou je hodnotou prostupu tepla celého oknaUw. Proto by měl výrobce uvádět i tuto hodnotu. Někteří výrobci uvádějí nereálné hodnoty vztažené pouze k zasklení.  

 

Eurookna -

Dřevěná eurookna jsou vždy vyrobena z lepeného hranolu, v provedení buď nenapojovaném - fixním nebo napojovaném - cinkovaném. Zasklení izolačním dvojsklem popř. trojsklem.

Součinitel prostupu moderních Eurooken se pohybují okolo 0,8 W/m2K. Např. Slavona, profil SOLID COMFORT SC78, zasklení izolačním trojslem, deklarovaný Uw = 0,82W/m²K. 

Plastová okna -

I u plastových oken se vyrábí nespočet profilových skupin s různým typem zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, nebo různým počtem komor.

Např. Sulko PROFI Line, profil Rehau, počet komor 6, zasklení izolačním trojslem,
deklarovaný Ug = 0,7 W/m²K, výpočet Uw na webové stránce výrobce dle rozměrů okna


Ukázka řešení někteých detailů - Klikněte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

Vypočtené hodnoty jsou orientační. V případě nízkoenergetické budovy je nutné dosahovat doporučených a lepších hodnot.

Uvedené ceny jsou orientační ceníkové (ceny jsou bez práce), v rámci projektové dokumentace nabízíme klientům slevy 10-47% na stavební materiály. Slevy jsou závislé na ročním období a typu výrobků. Například u cihel nabízíme slevu min. 32% z ceníkových cen. U zateplovacího systému není uvedena cena komponentů (lepidlo, stěrka, śíťovina, kotvení, povrchová úprava). Příklady celkových (materiál, práce) jsou uvedeny v tabulce v sekci cihlové domy - klikněte

Při výpočtech podkrovních místností je nutné zakomponovat rozteče krokví (při návrhu se počítá s roztečí 1m. Dřevo má o cca 5x horší tepelné vlastnosti než tepelná izolace).

V konstrukcích jsou započítány tepelné izolace, neuvažuje se například s masivní dřevěnou podlahou. U laminátové podlahy, betonové mazaniny jsou tepelně izolační vlastnosti zanedbatelné. Nejsou započítané případné tepelné mosty v konstrukcích, v případě kvalitně vyřešené projektové dokumentace jsou zanedbatelné.

Ve výpočtech u jednotlivých materiálů jsou uvedeny součinitele tepelné  vodivosti λ (W/mK). Čím nižší hodnota je, tím lepší tepelně izolačních vlastností daný materiál dosahuje. U izolace střechy doporučujeme použití kvalitní vaty například TI 135 U (UNIFIT 035) s nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/mK. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je možné použití antireflexní parotěsné fólie (v případě, že je tvořena vzduchovou mezerou k sádrokartonové konstrukci). Parotěsná antireflexní zábrana pak nahrazuje cca 2-4 cm tepelné izolace podle typu použití. V případě izolace podlahy a fasády je na zvážení. U polystyrénu dosahujeme nižších cen. Tepelně izolační vlastnosti jsou cca podobné. Nevýhodou polystyrénu je zhoršená prodyšnost pro vodní páry, horší požární vlastnosti (platí zejména pro fasády). Výhodou polystyrénu je lepší zpracovatelnost a vyšší pevnost v tahu. U fasádních prodyšných vat, v případě, že se vodní pára a voda dostane dovnitř vlastní stěny může pak bez překážek projít stěnou směrem ven (za předpokladu použití prodyšných omítek) a nebude se v ní hromadit. U rekonstrukcí a dřevostaveb doporučujeme použití fasádních vat. V případě novostavby za předpokladu vyschlé stavby je možné i použití polystyrénu. Vodní pára se pak v konstrukci tvoří pouze v případě poklesu pod rosný bod.

Pro celkovou energetickou náročnost budovy je potřeba krom vlastností obálky budovy brát zejména tyto aspekty:

-tvar domu

-orientace vůči světovým stranám

-způsoby vytápění

-způsob ohřevu teplé užitkové vody

-způsob větrání

-způsob osvětlení

 

Bližší informace možno poskytnout v kanceláři, telefon - 777 163 465, email - info@prozi.cz

Klikněte - Nízkoenergetické bydlení informace

hlavní strana

Nahoru

 
 

2001-2019(©) Prozi Projekt

Úvod|Typové projekty|Cihlové domy|Montované domy|Ceny projektů|Kontakt